zachmurzenie umiarkowane
20°
20°
piątek
Reklama
W piątek wójt otrzyma absolutorium
06 czerwca 2022 r. | 11:37
0

W piątek 10 czerwca o godz. 10:00 odbędzię się sesja absolutoryjna Rady Gminy Mykanów.

porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Debata nad Raportem o stanie Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mykanów wotum zaufania.
Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy za rok 2021.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok:
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
- dyskusja.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 rok Wójtowi Gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Koniecpol na zakup symulatora szkoleniowego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2022-2033.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2022 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków trwałych.
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska.
Zapytania i wnioski sołtysów.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy Mykanów.

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.