słabe opady śniegu
poniedziałek
Reklama
RIO wykryło naruszenie ustawy o finansach publicznych!
20 października 2021 r. | 09:00
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, po kontroli w Urzędzie Gminy Mykanów, miała uwagi dotyczące e realizacji planu finansowego gminy Mykanów.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2017 - 2018 r. dokonano wydatków budżetowych, które nie miały pokrycia w planie finansowym jednostki. Naruszono tym art. 44 ust. 1 pkt 3 i art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). Zgodnie z przytoczonymi przepisami, wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych, a dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Zasada nieprzekraczalności limitów określonych w planie finansowym wydatków wynika również z art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Przekroczenia planu wydatków w 2017 r. stwierdzono w zakresie wydatków poniesionych:
· w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4530 „Podatek od towarów i usług (VAT)”. W dniu 31 października 2017 r. dokonano w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wydatku w kwocie 20.745,04 zł z tytułu zapłaty podatku VAT za III kwartał 2017 r. Plan wydatków w powyższej podziałce klasyfikacji budżetowej na ten dzień wynosił 20.000,00 zł, wydatki wykonane do tego dnia – 18.137,84 zł, tym samym przekroczono plan wydatków o 18.882,88 zł. Zwiększenia planu wydatków dokonano 6 listopada 2017 r. zarządzeniem Nr 122/2017 Wójta Gminy Mykanów w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2017 rok.
· w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” § 2590 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną”. W dniu 25 lipca 2018 r. dokonano w tej podziałce klasyfikacji budżetowej wydatku w kwocie 47.212,16 zł poprzez przekazanie dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej. Plan wydatków w powyższej podziałce klasyfikacji budżetowej na ten dzień wynosił 300.000,00 zł, wydatki wykonane do tego dnia – 283.403,30 zł, tym samym przekroczono plan wydatków o 30.615,46 zł. Zwiększenia planu wydatków dokonano 27 lipca 2018 r. uchwałą Nr 386/XLV/2018 Rady Gminy Mykanów w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2018 rok.

Zatwierdzenia wydatków do zapłaty dokonał p. Dariusz Pomada – Wójt Gminy Mykanów, natomiast wstępnej kontroli dokonała p. Ewa Machoń – były Skarbnik Gminy Mykanów. W myśl art. 54 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczącej danej operacji, który oznacza m. in., że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.

Wniosek nr 3
Zapewnić dokonywanie wydatków zgodnie z planem finansowym Urzędu Gminy w Mykanowie, stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 3, art. 52 ust. 1 oraz art. 254 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Wniosek nr 4
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy w Mykanowie w zakresie dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji finansowej z planem finansowym, mając na uwadze art. 54 ust. 3 oraz art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *