bezchmurnie
-4°
-4°
wtorek
Reklama
Rada przyjęła nowy regulamin targowiska “Słoneczny Rynek” w Mykanowie
13 maja 2022 r. | 11:21
0

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Mykanów, rada przyjęła nowy regulaminu targowiska "Słoneczny Rynek" w Mykanowie.

Regulamin znajduje się poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

REGULAMIN TARGOWISKA
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Targowisko jest własnością Gminy Mykanów.
2. Targowiskiem zarządza Gmina Mykanów z siedzibą w Mykanowie, ul. Samorządowa 1, zwana dalej „zarządzającym”.
3. Nadzór nad prowadzeniem targowiska sprawuje Wójt Gminy Mykanów.
4. Targowisko „Słoneczny Rynek” w Mykanowie przy ulicy Słonecznej czynne jest w piątek od godz. 12.00 i w sobotę od godz. 8.00.
5. Na terenie targowiska, za zgodą zarządzającego mogą być organizowane spotkania integracyjne mieszkańców gminy (festyny, pikniki).
§ 2. Uprawnionymi do handlowania na targowisku są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.), rolnicy i inne osoby fizyczne, po uiszczeniu opłaty targowej w wysokości określonej w Uchwale Rady Gminy Mykanów oraz opłat określonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Mykanów, o których mowa w § 10 ust. 6 niniejszego regulaminu.
§ 3. Dopuszcza się na targowisku sprzedaż:
a) z budek, straganów, lad itp.
b) w ramach handlu okrężnego (obwoźnego, obnośnego) - z ręki, koszy, stoisk, przyczep,
c) pojazdów samochodowych i innych środków transportu a także części do nich.
§ 4. 1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:
a) paliw płynnych (nafta, benzyna itp.),
b) gazów,
c) napojów alkoholowych,
d) środków leczniczych i trucizn,
e) papierów wartościowych,
f) waluty obcej w postaci banknotów, monet, papierów wartościowych i akcji (z wyjątkiem numizmatów),
g) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych, w tym petardy, race i inne artykuły w wyniku użycia których następuje wybuch znajdujących się w nich materiałów pirotechnicznych, dających efekt akustyczny i świetlny,
h) zwierząt gospodarskich i domowych,
i) innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. 1. W dzień targowy zabrania się na targowisku:
a) prowadzenia gier hazardowych, sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań i przetargów,
b) wystawiania, reklamowania, spożywania napojów alkoholowych,
c) prowadzenia sprzedaży w miejscach przeznaczonych dla ruchu lub w sposób utrudniający ruch,
d) ustawiania samochodów w miejscach nie wyznaczonych do postoju.
2. Przy sprzedaży artykułów spożywczych na targowisku obowiązują wymagania higieniczno-sanitarne
określone w obowiązujących przepisach.
3. W szczególności zabrania się sprzedaży w handlu obwoźnym następujących środków spożywczych bez opakowań jednostkowych:
a) mięsa i przetworów mięsnych oraz podrobów z przetworów podrobowych zwierząt rzeźnych,
b) drobiu bitego i przetworów drobiowych oraz podrobów i przetworów podrobowych z drobiu
c) ryb i przetworów rybnych,
d) tłuszczów zwierzęcych i roślinnych,
e) mleka i przetworów mlecznych,
f) innych środków spożywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem.
3. Prowadzący sprzedaż ze specjalistycznych środków transportu powinni posiadać decyzję Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wyrażającą zgodę na sprzedaż określonych środków spożywczych określonych w ust. 2.
4. Dokonujący sprzedaży bezpośredniej produktów produkcji pierwotnej (producenci małych ilości żywności nieprzetworzonej pochodzenia roślinnego: zboża, owoców, ziół, grzybów hodowlanych, pochodzenia zwierzęcego: jaj, surowego mleka, miodu, produktów rybołówstwa, produktów zbieranych w ich naturalnym środowisku: grzybów, jagód, ślimaków) winno posiadać dokument poświadczający dokonanie wpisu do Rejestru zakładów kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Rozdział 2.
Obowiązki osób prowadzących handel na targowisku
§ 6. 1. Osoby posiadające rezerwację stałego miejsca zobowiązane są do zajęcia go do godz. 14.00 w piątki i do godz. 10.00 w sobotę.
2. Nie zajęcie zarezerwowanego miejsca w wyżej określonym czasie upoważnia prowadzącego targowisko do wyznaczenia go innej osobie.
3. Miejsce sprzedaży nie może być odsprzedawane przez osobę, której miejsce to wyznaczono.
4. Bez zgody prowadzącego targowisko zabrania się ustawienia na terenie targowiska jakichkolwiek straganów, kiosków i innych urządzeń.
5. Punkty, z których prowadzona jest sprzedaż na targowisku winny być oznaczone tabliczkami informacyjnymi zawierającymi dane:
- imię i nazwisko osoby dokonującej sprzedaży
- numer zaświadczenia działalności gospodarczej lub nazwę firmy i jej siedziby.
6. Osoby prowadzące handel na targowisku obowiązane są uwidocznić ceny na towarach wystawionych do sprzedaży.
7. Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i inne, a narzędzia pomiarowe winny mieć ważną cechę legalizacyjną.
8. Osoby dokonujące sprzedaży bez uiszczenia opłaty targowej zobowiązane są do bezzwłocznego jej uiszczenia.

§ 7. 1. Osoby prowadzące handel na targowisku są zobowiązane do:
a) przestrzegania regulaminu targowiska,
b) przestrzegania przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych, porządkowych i innych przepisów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
c) stosowania się do poleceń pracownika targowego, w sprawach dotyczących wyznaczania stanowiska, miejsca targowania i spraw porządkowych,
d) utrzymania czystości w obrębie miejsca sprzedaży poprzez sprzątanie, usuwanie opakowań i odpadów do wyznaczonych pojemników na śmieci po skończeniu handlu,
e) naprawy wyrządzonej szkody w infrastrukturze targowiska.
2. W przypadku nie zastosowania się do poleceń pracownika targowego, handlujący powinien opuścić targowisko.
3. Osoby dokonujące sprzedaży środków spożywczych obowiązane są ponadto posiadać aktualną książeczkę zdrowia, stwierdzającą możliwość zatrudnienia przy sprzedaży środków spożywczych.
4. Sprzedający powinni wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.
5. Osoby prowadzące handel na targowisku są zobowiązane po skończeniu handlu do zabierania ze sobą wszystkich opakowań (kartonów, skrzynek i worków foliowych), liści i innych pozostałości ze swojego stanowiska lub do usunięcia tych odpadów do miejsc wyznaczonych.
6. Osoby prowadzące handel na targowisku są zobowiązane do uiszczania opłaty targowej oraz innych opłat określonych w § 10 ust. 6. i do zachowania dowodów uiszczonej opłaty do momentu opuszczenia targowiska, a w razie kontroli okazywanie jej na żądanie osobom upoważnionym określonym w § 11 ust. 1.
7. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia - będzie wstrzymana przez pracownika targowiska, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy organ: Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Komisariat Policji.
8. Na terenie targowiska obowiązuje zakaz poruszania się pojazdów samochodowych po ciągach pieszych w czasie nasilonego ruchu.

Rozdział 3.
Obowiązki zarządzającego targowiskiem
§ 8. 1. Zarządzający targowiskiem zobowiązany jest do:
a) oznaczenia na tablicy ogłoszeń swojej nazwy i siedziby,
b) zapewnienia utrzymania właściwego stanu technicznego targowiska oraz sprawnego działania instalacji i urządzeń technicznych targowiska przez dokonanie niezbędnych robót konserwacyjnych,
c) wyznaczania miejsc sprzedaży, przy czym miejsce sprzedaży nie może być:
- wyznaczone na przejściach przeznaczonych do ruchu lub w sposób hamujący ruch,
- odstępowane przez osobę, której to miejsce wyznaczono,
d) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarno-porządkowego w obrębie targowiska oraz w bezpośrednim
sąsiedztwie poprzez systematyczne usuwanie śmieci z pojemników,
e) podawania do wiadomości poprzez uwidacznianie na tablicy ogłoszeń oraz w innych widocznych miejscach
informacji związanych z funkcjonowaniem targowiska w tym:
- regulaminu targowiska,
- wysokości stawek opłat targowych,
- wysokości innych opłat niż opłata targowa,
f) wdrażania rozwiązań wpływających na poprawę funkcjonowania targowiska w zakresie obsługi jego użytkowników,
g) sprawdzania przestrzegania przez sprzedających regulaminu targowiska i innych obowiązujących przepisów prawnych,
h) rozpatrywania wpisów dokonanych do książki skarg i wniosków.
2. Zarządzający targowiskiem pobiera od osób prowadzących handel na targowisku obowiązującą opłatę targową oraz opłatę określoną w § 10 ust. 6.
§ 9. Prowadzący targowisko nie odpowiada za szkody materialne niezawinione przez niego, a powstałe na terenie targowiska oraz za jakość sprzedawanych towarów.

Rozdział 4.
Opłaty i ich pobieranie
§ 10. 1. Gmina Mykanów pobiera od osób prowadzących handel na targowisku opłatę targową dzienną jednorazową, za pośrednictwem pracownika targowego.
2. W imieniu zarządzającego targowiskiem działają wyznaczeni przez niego pracownicy wydający pokwitowania za uiszczoną opłatę na blankietach według określonego wzoru.
3. Wysokość stawek opłaty targowej, o których mowa w ust. 1 jest ustalana przez Radę Gminy Mykanów i stanowi dochód Gminy Mykanów.
4. Wysokość stawek opłaty targowej oraz innych opłat podawana jest na tablicy ogłoszeń.
5. Opłatę targową pobiera się niezależnie od innych należności za korzystanie z placu targowego, targowiska i jego urządzeń.
6. Zarządca targowiska ma prawo ustalać i pobierać tzw. opłaty eksploatacyjne i rezerwacyjne.
7. Opłatę za rezerwację miejsca na targowisku, należy uiścić w terminie określonym w umowie.
8. Brak opłaty za rezerwację, może spowodować odsprzedanie miejsca innej osobie.
9. Zarządzający targowiskiem nie ma obowiązku informowania klientów o przekroczeniu terminu płatności za rezerwację stanowiska.

Rozdział 5.
Kontrola opłat i ich poboru
§ 11. 1. Prawo do kontroli opłat mają:
a) pracownicy Urzędu Gminy w Mykanowie upoważnieni przez wójta,
b) inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów,
3. Książka skarg i wniosków udostępniana jest przez pracownika targowego.
4. Skargi i wnioski nie rozpatrzone przez pracownika targowego należy kierować do Wójta Gminy Mykanów.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe
§ 12. 1. Zmiany regulaminu targowiska następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *