zachmurzenie umiarkowane
20°
20°
piątek
Reklama
Nowe uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Mykanów
16 maja 2022 r. | 11:06
0

We wtorek 17 maja o godz. 10:00 w GOKiS w Mykanowie odbędzie się sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której rada uchwali miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Lubojnie, Łochyni, Borownie Kolonii i Kuźnicy Kiedrzyńskiej.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości i
nieodpłatne przekazanie urządzeń kanalizacyjnych technologicznie związanych z
odprowadzaniem ścieków, stanowiących własność Gminy Mykanów na rzecz Związku
Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji oraz wyrażenia zgody na przekazanie tego
majątku w drodze aportu przez Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji na rzecz
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Borowno Kolonia przy ul. Polnej, Wolności i Częstochowskiej w gminie Mykanów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowościach Lubojna przy ul. Strażackiej i Kuźnica Kiedrzyńska przy ul. Witosa w gminie
Mykanów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Łochynia przy ul. Mykanowskiej w gminie Mykanów.
11. Rozpatrzenie uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego
w miejscowości Wola Hankowska przy ul. Akacjowej, Dworskiej i Leśnej w gminie Mykanów,
nieuwzględnionej przez Wójta.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowości Wola Hankowska przy ul. Akacjowej, Dworskiej i Leśnej w gminie Mykanów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z
użytkowania jako drogi publicznej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego i odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej położonej w Borownie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
17. Zapytania i wnioski sołtysów.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy Mykanów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.