słabe opady śniegu
poniedziałek
Reklama
Kolejne uwagi RIO do pracy urzędników gminy Mykanów
11 marca 2022 r. | 11:16
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach miała kolejne uwagi do pracy urzędników Urzędu Gminy Mykanów. Tym razem "oberwało się" referatowi Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2019 - 2020 nieterminowo ujęto w księgach rachunkowych operacje gospodarcze związane z zakończeniem zadań inwestycyjnych (zwiększenie wartości środków trwałych), tj. z naruszeniem zasad określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) w związku z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342). Stosownie do wskazanych przepisów, do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

Powyższe dotyczyło następujących zadań inwestycyjnych:
- budowa placu zabaw w Lubojnie, które zostało zakończone 25 marca 2019 r., natomiast przyjęcie na stan środków trwałych w ewidencji konta 011 nastąpiło 30 września 2019 r. na podstawie dowodu OT z 10 września 2019 r.,
- budowa placu zabaw w Kocinie Starym, które zostało zakończone 17 czerwca 2019 r. natomiast przyjęcie na stan środków trwałych w ewidencji konta 011 nastąpiło 30 września 2019 r. na podstawie dowodu OT z 10 września 2019 r.,
- przebudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego i rozbudowa o oddziały przedszkolne, salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-sanitarnym, dydaktycznym i o zespół żywieniowy (catering) w miejscowości Radostków przy ul. Szkolnej 1, które zostało zakończone 29 grudnia 2020 r. (odbiór robót), przy czym oddanie obiektu do użytkowania nastąpiło na mocy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej 28 grudnia 2020 r., natomiast zdjęcie wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na ww. środek trwały oraz przekazanie ich jednostce organizacyjnej będącej zarządcą budynku, tj. Szkole Podstawowej w Radostkowie, nastąpiło w ewidencji konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” dopiero w trakcie kontroli 31 maja 2021 r. na podstawie dowodu PT nr 8/2021 z dnia 20 maja 2021 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników, przyczyną powyższej nieprawidłowości było nieterminowe sporządzenie i przekazanie przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Zamówień Publicznych dowodów OT (przyjęcie środka trwałego) i PT (przekazanie środka trwałego) stanowiących podstawę ujęcia środka trwałego powstałego w wyniku inwestycji w księgach rachunkowych Urzędu/przekazania innej jednostce organizacyjnej wartości nakładów poniesionych na środek trwały. W Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych wprowadzonej zarządzeniem Nr 63/2005 Wójta Gminy Mykanów z dnia 13 grudnia 2005 r. (w załączniku nr 3 do ww. zarządzenia) wskazano, że sporządzanie dowodów OT należy do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej Inwestycji i Zamówień Publicznych po zakończeniu inwestycji.

W procedurach wewnętrznych nie ustalono terminów przekazywania dowodów OT pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu.

Wniosek nr 10
Rozważyć uzupełnienie procedur wewnętrznych o terminy przekazywania dowodów OT pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy w Mykanowie, celem bieżącego ujmowania zmian w stanie środków trwałych w księgach rachunkowych Urzędu, stosownie do art. 20 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) w związku z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *