zachmurzenie duże
11°
11°
piątek
Reklama
Gmina ma zatory w płatnościach podatku rolnego
01 listopada 2021 r. | 11:54
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wykryła, że gmina nieterminowo reguluje zobowiązania z tytułu odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej. Opóźnienia sięgały nawet 76 dni.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2017 - 2021 do dnia kontroli, nieterminowo uregulowano zobowiązania z tytułu odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin przekazania ww. środków został ustalony w art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.) i wynosił 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.

Powyższe dotyczyło wpłat za I, II, III, IV ratę podatku rolnego za lata 2017 - 2020 oraz za I ratę za rok 2021. Odpis przekazano z opóźnieniem od 27 do 76 dni po upływie terminie płatności raty podatku. Z tytułu opóźnienia nie naliczono i nie zapłacono odsetek za zwłokę. Ponadto, kwoty odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej za poszczególne lata były księgowane na koncie 201-1/50 – „Śląska Izba Rolnicza” oraz w ciężar kosztów, w dacie operacji gospodarczej zapłaty należności na rzecz Izby.

Zgodnie z opisem zawartym w planie kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) oraz planie kont dla jednostki Urzędu Gminy w Mykanowie ustalonym zarządzeniami Wójta Gminy Mykanów: Nr 145/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. i Nr 4/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r., konta zespołu 2 „Rozrachunki i rozliczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków oraz rozliczeń.

Kwoty nieprzekazanego w terminie odpisu na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej za poszczególne lata nie ustalono jako:
- zobowiązania wymagalne i nie wykazano w sporządzonych sprawozdaniach Urzędu Gminy w Mykanowie Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej oraz Rb-Z z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, za okres II i IV kwartału 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r. oraz II kwartału 2021 r.
- zobowiązania niewymagalne i nie wykazano w sprawozdaniach Rb-28S z wykonania planu wydatków jednostki budżetowej na dzień 31 marca oraz 30 września 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r. oraz na dzień 31 marca 2021 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników, obliczone składki do Izb Rolniczych za okresy półroczne i roczne przekazywano po otrzymaniu druku rozliczenia ze Śląskiej Izby Rolniczej, ujęcie w księgach następowało wg metody kasowej, tj. w dniu zapłaty, dlatego nie wykazywano ich jako zobowiązania wymagalne.

Zadania związane ze sporządzaniem kwartalnych zestawień wpływów podatku rolnego dla Izby Rolniczej należały do obowiązków Inspektora ds. wymiaru i księgowości podatkowej, a zadania w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej urzędu należały do obowiązków Inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Ewa Machoń – były Skarbnik Gminy Mykanów.

Wniosek nr 6
Zapewnić terminowe regulowanie zobowiązań Gminy Mykanów wobec Śląskiej Izby Rolniczej, stosownie do art. 35 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027 z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych.

Wniosek nr 7
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Referatu Finansowego w zakresie prawidłowego i terminowego ujmowania wpłat z tytułu odpisu od wpływów z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w ewidencji księgowej Urzędu, z uwzględnieniem zasad funkcjonowania kont „zespołu 2” zawartych w planie kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) oraz planie kont dla jednostki Urzędu Gminy w Mykanowie ustalonym zarządzeniem Nr 145/2019 Wójta Gminy Mykanów z dnia 31 grudnia 2019 r., mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *