bezchmurnie
18°
18°
czwartek
Reklama
Znamy termin sesji absolutoryjnej
23 maja 2022 r. | 11:10
0

W piątek 10 czerwca o godz. 10:00 w GOKiS w Mykanowie odbędzie się sesja absolutoryjna Rady Gminy Mykanów.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Debata nad Raportem o stanie Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mykanów wotum zaufania.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok:
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
- wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
- dyskusja.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2021 rok Wójtowi Gminy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Koniecpol na
zakup symulatora szkoleniowego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Częstochowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na
lata 2022-2033.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na fizyczną likwidację środków trwałych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia
handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska.
18. Zapytania i wnioski sołtysów.
19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Gminy Mykanów

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.