zachmurzenie duże
18°
18°
sobota
Reklama
Zastrzeżenia RIO do pracy Wójta i Skarbnika!
12 stycznia 2018 r. | 11:37
25

W październiku i listopadzie 2017 roku, Urząd Gminy Mykanów kontrolowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach. Właśnie ukazał protokół z kontroli, w którym to RIO ma mnóstwo zastrzeżeń do pracy Wójta Dariusza Pomady oraz głównie skarbnika - Ewy Machoń. RIO podniosło również nieprawidłowości przy dotacjach na sport dla drużyn z Borowna, Czarnego Lasu i Cykarzewa.

RIO podkreśla, że Pomada musi wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Mykanów, co tylko utwierdza, że jako Wójt nie radzi sobie z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Poniżej przytoczę tylko wnioski RIO, a całość znajdziecie w załączeniu do tego newsa.

Wniosek nr 1
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy w Mykanowie w zakresie sporządzania wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oraz w zakresie zbywania nieruchomości gminnych poprzez zaniechanie bezpośredniego obciążania nabywców nieruchomości kosztami poniesionymi przez Gminę związanymi z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 6, art. 25 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

Wniosek nr 2
Zapewnić terminowe regulowanie zobowiązań Urzędu Gminy w Mykanowie, stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Wniosek nr 3
Zapewnić prawidłowe ujmowanie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w ewidencji syntetycznej i analitycznej na kontach 134, 260 w korespondencji z kontem 909, stosownie do zasad funkcjonowania powyższych kont opisanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911).

Wniosek nr 4
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy w Mykanowie w zakresie prawidłowego wykazywania należności finansowych w sprawozdaniu Rb-N, stosownie do § 13 ust. 1 pkt 2 Instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik nr 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1773) oraz § 2 ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 1 wskazanego rozporządzenia, mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Wniosek nr 5
Sporządzać prawidłowo sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów otrzymanych z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej, stosownie do § 6 ust. 1 pkt 1 i § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 pkt 3 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego stanowiącej załącznik nr 39 do ww. rozporządzenia.

Wniosek nr 6
Zapewnić prawidłowe przyznawanie nagród pracownikom Urzędu Gminy w Mykanowie, stosownie do art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 105 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Wniosek nr 7
Przeanalizować prawidłowość wyliczenia i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Gminy Mykanów za lata 2013 - 2016, oraz dokonać stosownych rozliczeń w tym zakresie, mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2217 z późn. zm.).

Wniosek nr 8
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy w zakresie naliczania i wypłacania pracownikom Urzędu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zgodnie z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2217 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ).

Wniosek nr 9
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Mykanów w zakresie dokonywania oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych stosownie do postanowień zawartych do uchwały Nr 110/XIV/2015 Rady Gminy Mykanów z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2016 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz postanowień Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Wniosek nr 10
Ponownie rozliczyć dotacje udzielone dla LKPS w Borownie zgodnie z umową nr 1/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Mykanów w Sołectwach Gminy Mykanów z dnia 12 lutego 2016 r., LKS „GROM” Cykarzew zgodnie z umową nr 4/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Mykanów w Sołectwach Gminy Mykanów z dnia 12 lutego 2016 r. i nr 15/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Mykanów w Sołectwach Gminy Mykanów etap II z dnia 7 lipca 2016 r., KS LKS „Płomień” Czarny Las zgodnie z umową nr 5/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Mykanów w Sołectwach Gminy Mykanów z dnia 12 lutego 2016 r. i nr 16/2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Rozwój sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Mykanów w Sołectwach Gminy Mykanów etap II z dnia 7 lipca 2016 r., w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania środków finansowych, wyegzekwować ich zwrot do budżetu, mając na uwadze postanowienia ww. umów dotacji, art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz art. 252 ust. 1 ww. ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Wniosek nr 11
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Mykanów w zakresie dokonywania weryfikacji sprawozdań z wykonania zadania a także dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia realizacji zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, stosownie do art. 17 pkt 3 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

PAWEŁ GĄSIORSKI25 odpowiedzi na “Zastrzeżenia RIO do pracy Wójta i Skarbnika!”

 1. Wierzchowisko pisze:

  i co wy na to zwolennicy tego wójta?

 2. Logan pisze:

  To się popisał pseudowójt

 3. Bogdan pisze:

  Coś niesamowitego – czyżby brak kompetencji Skarbnika namaszczonego przez Wójta Pomadę? Bardzo interesujące jest to jak wiele nieprawidłowości i niezgodności z ustawami może być w Urzędzie Gminy.

 4. Jacek Kowal pisze:

  Popisał się i to wyniki niezależnej instytucji. Wstyd panie wójcie

 5. Wyborca pisze:

  hehehe to teraz prawda wyszła na jaw

 6. adik pisze:

  To dziwne bo gmina ma sie lepiej a ludziom żyje się dostatniej nie to co wcześniej

 7. Logan pisze:

  I jeszcze teksty przygłupawych radnych,że gmina ma się dobrze…właśnie widać jak dobrze

 8. Piotrek pisze:

  Jesteś perfidny boisz wstydzisz się prawdy bolał Cię mój wpis itak zgnijesz razem ze Smelę

 9. Piotrek pisze:

  Jakim prawem perfidnydziennikarzyna nie dopuścił mojego wpisu dobierzemy Ci się do skóry perfidny DURNIU

  • mieszkaniec gminy pisze:

   Publiczne obrażanie kogokolwiek jest chyba dalece nierozważnym posunięciem, bo za to grozi odpowiedzialność karna. Zastanowiłbym się na Pana miejscu zad ty co Pan wypisuje. A Pan Pomada nie jest wójtem od wczoraj więc wszelkie nieprawidłowości, jakie wykazała kontrola to konsekwencje machlojek i zabezpieczeniu stanowisk “swoimi”. Panu najwyraźniej spływają niezłe profity za obronę wójta niczym rottweiler- trzeba mieć bardzo niskie poczucie własnej wartości żeby być tak kompletnie jednostronnym. Można popierać wójta ale żeby kompletnie nie dostrzegać pewnych mankamentów…

 10. Piotrek pisze:

  Panie Wójcie to wszystko Obłodne CoDzieje się WokółPana na czele z tadziennikarzyną precz z nimi Niecz Pan pokarze Swoją HARYZME NIECH TANCZA JAK IM PAN ZAGRA

 11. Mieszkaniec innej Gminy pisze:

  A może ktoś przeczyta protokół sprzed czterech lat, kiedy to podobno lepiej było?
  http://www.rio.katowice.bip.net.pl/?a=3103

 12. Dusia pisze:

  uważam, że obecny wójt jest naprawdę odpowiednią osobą na odpowiednim stanowisku. W rozmowie nigdy nie pokazuje swojej wyższości jak to miało miejsce z Panem Smelą. Widać że Pan Pomada to człowiek z KLASĄ a nie gbur jak Smela. Szkoda że już Ci wszyscy zwolennicy poprzedniego wójta nie pamiętaja jego przekrętów, które były i ją zamiecione pod dywan lub się o nich nie mowi na głos. Zgadzam się ze w gminie żyje się lepiej. i widać ze w koncu wójt robi coś dla mieszkańców a nie dla siebie jak to robił pan S. proszę robić swoje Panie Pomada trzymam kciuki. Ludzie zawsze narzekają i narzekać będą taka natura. Moge zapewnić ze takich opiektywnych mieszkańcó gminy Mykanów jak ja jest więcej.

 13. piotrek pisze:

  Dasz radę Panie Pomada Pomożemy panu myślę ze jest nas wiel ludzi którzy myśla przez których nie przemawia Wiejska Zawiść zazdrośc która sporo ludzi reprezętuje myś lę ze jednak potrafią spojrzeć prawdzie w oczy i Podziękować za to co maja i dbać o to żeby było lepiej ale to trzeba trochę cierpliwości zeby opanować poprzednią Zgnieliznę Trzeba Wspierać Super Osobe jaką jest Pan Pomada

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *