słabe opady śniegu
poniedziałek
Reklama
GOKiS Mykanów
W Mykanowie rolnicy będą handlować za darmo
25 kwietnia 2022 r. | 09:09
0

Rada Gminy Mykanów przyjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

Darmowy handel rolników i ich rodzin będzie odbywać się w gospodarstwie rolnym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 562/5 w miejscowości Mykanów przy ulicy Samorządowej 1.

poniżej regulamin handlu:

REGULAMIN MIEJSCA PROWADZENIA HANDLU W PIĄTKI I SOBOTY PRZEZ ROLNIKÓW I ICH DOMOWNIKÓW
§ 1. Regulamin określa zasady prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników na dz. 562/5,
położonej w obrębie ewidencyjnym Mykanów w gminie Mykanów, na terenie stanowiącym własność Gminy
Mykanów.
§ 2. Administratorem miejsca do prowadzenia handlu jest Gmina Mykanów z siedziba przy ul.
Samorządowej 1, 42-233 Mykanów. Nadzór nad miejscem prowadzenia handlu sprawuje Wójt Gminy
Mykanów.
§ 3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które przebywają na miejscu do prowadzenia handlu.
§ 4. 1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na wyznaczonym miejscu są rolnicy i ich domownicy
w rozumieniu ustawy z dnia 29 października 2021 roku o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz. 2290).
2. Uprawnieni do prowadzenia handlu są zobowiązani w szczególności do:
1) posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających status rolnika w rozumieniu art. 6 pkt. 1 ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub status ich domownika w rozumieniu
art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników;
2) posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) przestrzegania regulaminu targowiska;
4) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących
w obrocie towarowym;
5) zachowanie czystości w obrębie zajmowanego stanowiska zarówno w trakcie sprzedaży jak i po jej
zakończeniu;
6) uprzątnięcia zajmowanego miejsca po zakończeniu handlu;
7) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi
przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży;
8) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach;
9) oznaczenia punktów sprzedaży imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy handel sprzedaż oraz adresem
zamieszkania lub adresem siedziby;
10) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki
sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia
towarów.
§ 5. 1. Wyznaczone miejsce do prowadzenia handlu jest czynne:
a) W piątki od godziny 12.00
b) W soboty od godziny 8.00
§ 6. 1. Miejsce do prowadzenia handlu oznaczone jest tablica informacyjną o treści „Miejsce do
prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników” oraz tablica informacyjną z regulaminem miejsca do
prowadzenia handlu.
2. Handel może odbywać się z ręki, kosza lub rozstawionych stoisk handlowych lub z pojazdów.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 2682
3. Pojazdy oraz stoiska do prowadzenia handlu na terenie miejsca wyznaczonego do handlu powinny być
ustawione w ten sposób, aby nie tarasować wjazdu na wyznaczone miejsce z drogi powiatowej.
§ 7. Po zakończeniu handlu, osoby prowadzące handel zobowiązane są do przywrócenia zajętego przez
siebie miejsca do stanu sprzed rozpoczęcia handlu.
§ 8. Zmiany regulaminu targowiska następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

PAWEŁ GĄSIORSKI

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *