zachmurzenie duże
piątek
Reklama
Sesja w Mykanowie. Czy tym razem Wójt wezwie Policję?
01 marca 2018 r. | 12:03
0

W piątek 9 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której rada ustali podział Gminy Mykanów na okręgi wyborcze, oraz ustali ich granice, numery i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Czy podczas tej sesji Wójt ponownie będzie chciał wezwać Policje?

Przekonajcie się osobiście. Początek sesji o godz. 10:00.

porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 349/XXXIX/2017 w sprawie trybu udzielania, rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mykanów przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów”
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Radostków ul. Słoneczna
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Mykanów na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 351/XXXIX/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podziału Gminy Mykanów na obwody głosowania
13. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017r.
14. Zapytania i wnioski sołtysów.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy Mykanów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *