zachmurzenie umiarkowane
13°
13°
czwartek
Reklama
RIO wykryło szereg nieprawidłowości w pracy urzędników
13 października 2021 r. | 11:08
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła kompleksową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Mykanów, za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2021 r. Lista nieprawidłowości liczy kilkadziesiąt stron. Postaram się w najbliższym czasie przybliżyć je wszystkie.

Pierwsza część kontroli dotyczyła zamówień publicznych.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W 2018 r. przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.: „Budowa placów przyszkolnych w Lubojnie i Starym Kocinie – 2 części”, w którym:
- nie wezwano wykonawcy wybranego do realizacji I części ww. zamówienia o nazwie: „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubojnie” do złożenia prawidłowego dokumentu na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej pomimo, że złożony przez wykonawcę dokument (kopia polisy ubezpieczenia OC) nie został potwierdzony przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Powyższe było niezgodne z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126 z późn. zm.).

Stosownie do wskazanych przepisów powyższego rozporządzenia, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

W myśl art. 26 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lubpoprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Dokument ten w formie niepotwierdzonej za zgodność kopii z oryginałem został złożony przez wykonawcę dwukrotnie - zarówno przy ofercie, a następnie na wezwanie zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 2 ww. ustawy do złożenia dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
- nie dochowano terminu do zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie pieniężnej w kwocie 11.171,95 zł. Naruszono tym art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zgodnie z którym zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Prawidłowe wykonanie zamówienia potwierdzono w protokole końcowego odbioru robót spisanym w dniu 17 czerwca 2019 r., zatem termin zwrotu 70% ww. zabezpieczenia upływał w dniu 17 lipca 2019 r., natomiast zwrotu zabezpieczenia dokonano dopiero w dniu 12 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników, przyczyną powyższego był brak przekazania informacji do Referatu Finansowego o odbiorze robót i konieczności zwrotu wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za nadzór nad realizacją zamówień publicznych. Obowiązki w zakresie przekazania informacji do Referatu Finansowego o konieczności zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy należały do Inspektora ds. zamówień publicznych. Postępowanie przetargowe przeprowadziła komisja przetargowa powołana zarządzeniem Nr 99/2014 Wójta Gminy Mykanów z dnia 15 grudnia 2014 r.
‒ W 2019 r. przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego i rozbudowa o oddziały przedszkolne, salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-sanitarnym, dydaktycznym i o zespół żywieniowy (catering) w miejscowości Radostków przy ul. Szkolnej 1 (obejmująca działkę nr ewid.3/1 obręb Radostków Kolonia) w formule zaprojektuj i wybuduj”, w którym w protokole postępowania o zamówienie publiczne:
- w pozycji 27 - „Załączniki do protokołu” nie wskazano jako załącznika do protokołu umowy o zamówienie publiczne, co było niezgodne z § 2 ust. 2 punkt 21 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) w związku z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.) oraz wzorem protokołu postępowania stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia. Stosownie do wskazanych powyżej przepisów: protokół w zależności od zastosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz informacje dotyczące załączników do protokołu. Oferty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu. Obowiązkiem zamawiającego było „wymienienie wszystkich załączników” w protokole postępowania – w myśl dyspozycji zawartej w pozycji 27 wzoru protokołu;
- w pozycji 30 protokołu nie wskazano daty zatwierdzenia protokołu przez kierownika jednostki, co było wymagane zgodnie ze wzorem protokołu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

Zadania w zakresie przygotowania dokumentacji postępowania o zamówienia publiczne należały do Inspektora ds. zamówień publicznych. Protokół postępowania został zatwierdzony p. Dariusza Pomadę – Wójta Gminy Mykanów.

Wniosek nr 1
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy w Mykanowie, w tym nad członkami komisji przetargowej, w zakresie przygotowania i prowadzenia publicznych postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego oraz jego realizacji, co dotyczy w szczególności:
- czynności mających wpływ na wynik postępowania, tj. rzetelnego badania, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złożył prawidłowe dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, stosownie do art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz postanowień § 9 ust. 1 pkt 3, § 2 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) w związku z § 15 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415);
- wskazywania w protokole postępowania o udzielenie zamówienia wszystkich dokumentów stanowiących załączniki do protokołu oraz zamieszczania w protokole daty zatwierdzenia protokołu, stosownie do art. 73 ust. 1 powyższej ustawy oraz § 3 pkt 20 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 434) i dyspozycji zawartych w sekcji 30 i sekcji 33 wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;
- dokonywania zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, stosownie do art. 453 ust. 1 powyższej ustawy, mając na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *