zachmurzenie duże
-1°
-1°
piątek
Reklama
RIO wykryło problemy z umarzaniem pożyczek w gminie Mykanów
15 października 2021 r. | 10:01
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, podczas kompleksowej kontroli, stwierdziła, że gmina Mykanów umarzały należności dla GCMiT w Mykanowie bez stosowanych dokumentów.

RIO potwierdziło, że w gminie Mykanów dzieją się złe rzeczy, jeżeli chodzi o finanse publiczne.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W dniu 31 grudnia 2019 r. umorzono pożyczkę (w wysokości 25.000,00 zł), udzieloną Gminnemu Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie, niezgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy Mykanów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mykanów lub jej jednostkom podległym w związku z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.). Zgodnie z § 6 ww. uchwały, wniosek o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych dłużnik składa do uprawnionego organu wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności faktyczne wskazane we wniosku. Do wniosku dłużnik zobowiązany jest załączyć oświadczenie o sytuacji majątkowej. Organ może żądać od dłużnika dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Zgodnie natomiast z załącznikiem do ww. uchwały Nr 336/XXXIII/2010 wniosek o umorzenie należności pieniężnej lub odroczenie jej spłaty powinien m. in. zawierać informację o sytuacji majątkowej, źródłach i wysokości dochodów dłużnika (…), stanie finansowym dłużnika, istniejących innych zobowiązaniach dłużnika oraz podanie przyczyny ubiegania się o określoną ulgę.

Powyższe polegało na umorzeniu II transzy pożyczki w wysokości 25.000,00 zł, udzielonej Gminnemu Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie na podstawie umowy nr 1/2018, zawartej w dniu 13 kwietnia 2018 r. na podstawie wniosku Dyrektora Gminnego Centrum Muzyki i Tańca z dnia 12 grudnia 2019 r. Przedmiotowy wniosek, (który wpłynął do Urzędu Gminy w Mykanowie w dniu 13 grudnia 2019 r.) nie spełniał ww. wymogów określonych uchwałą Nr 336/XXXIII/2010 Rady Gminy Mykanów. Nie wskazano przyczyn ubiegania się o umorzenie pożyczki, nie załączono do niego również dokumentów informujących o sytuacji finansowej Gminnego Centrum Muzyki i Tańca.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników, nie zwrócono się do wnioskodawcy z żądaniem udzielenia dodatkowych informacji potwierdzających sytuację finansową GCMiT, gdyż uznano za wystarczające informacje zawarte w składanych do Urzędu Gminy w Mykanowie kwartalnych sprawozdaniach o należnościach oraz zobowiązaniach, a także rocznej oraz półrocznej informacji z wykonania planu finansowego tej instytucji kultury, które potwierdzają sytuację finansową GCMiT.

Należy zauważyć, że sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GCMiT za rok 2019 przedłożone zostało Wójtowi Gminy Mykanów po zakończeniu roku budżetowego, natomiast pożyczkę umorzono w dniu 31 grudnia 2019 r.

Zarządzeniem Nr 147/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. Wójt Gminy Mykanów zarządził o umorzeniu pożyczki udzielonej dla Gminnego Centrum Muzyki i Tańca, uznając za zasadny wniosek strony w sprawie umorzenia przedmiotowej pożyczki

Analizy poprawności formalnej złożonego wniosku (spełnienia przesłanek umorzenia) oraz przygotowania projektu zarządzenia Wójta Gminy dokonała p. Ewa Machoń – były Skarbnik Gminy Mykanów.

Wniosek nr 2
Zapewnić udzielanie ulg w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny zgodnie z postanowieniami uchwały Nr 336/XXXIII/2010 Rady Gminy Mykanów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Mykanów lub jej jednostkom podległym, mając na uwadze art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *