zachmurzenie duże
poniedziałek
Reklama
V sesja Rady Gminy Mykanów
27 lutego 2019 r. | 11:40
0

W piątek 8 marca w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbędzie się V sesja Rady Gminy Mykanów, podczas której radni będą głosować w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Starym Cykarzewie będącą filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Mykanowie, wchodzącej w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie oraz dokonania zmian w Statucie Gminnego ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie.

Początek sesji o godz. 10:00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie drogowe
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Starym Cykarzewie będącą filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Mykanowie, wchodzącej w skład Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie oraz dokonania zmian w Statucie Gminnego ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie
11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów w roku 2019”
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stary Cykarzew przy ul. Leśnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 398/XLVI/2018 z dnia 20 września 2018r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mykanów”, dla terenu położonego w obrębie Czarny Las i Kuźnica Kiedrzyńska.
14. Zapytania i wnioski sołtysów.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy Mykanów.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *