bezchmurnie
22°
22°
sobota
Reklama
Jest praca w Urzędzie Gminy Mykanów
10 marca 2021 r. | 11:54
1

Urząd Gminy Mykanów ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Dokumenty należy złożyć do 23 marca 2021 roku.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

1.Wymagania niezbędne
- obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
- brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
- wykształcenie wyższe magisterskie : kierunek lub specjalność – ochrona
środowiska lub gospodarka wodna, ewentualnie wykształcenie średnie z/z
ochrony środowiska i co najmniej 3-letni staż pracy,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym
stanowisku.
2.Preferencje dodatkowe :
- obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego,
- prawo jazdy kategorii B,
- wykazane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządowych lub
innych publicznych.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
- prowadzenie spraw związanych z kanalizacją sanitarną i krajowym
programem oczyszczania ścieków,
- realizacja zadań z zakresu ustaw: prawo wodne, prawo ochrony środowiska,
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko,
- prowadzenie, spraw związanych z gospodarowaniem odpadami oraz
usuwaniem azbestu,
- tworzenie programów z zakresu ustawy o ochronie zwierząt
i podejmowanie działań w tym zakresie,
- realizowanie obowiązujących zadań określonych w ustawie prawo
geologiczne i górnicze,
- podejmowanie działań w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej,
- sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie realizowanych zadań.
4.Warunki pracy na stanowisku
- praca na pełny etat z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń
biurowych w budynku Urzędu Gminy w Mykanowie – ul. Samorządowa 1,
pokój na I piętrze (bez windy) .
- praca w terenie – stosownie do potrzeb – dojazd własnym środkiem
transportu.
5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia wynosił 6%.
6. Wymagane dokumenty:
- życiorys CV,
- list motywacyjny,
- dokument potwierdzający wykształcenie (kopia dyplomu, ewentualnie
dyplomów ukończenia studiów, zgodnie z wymaganiami z pkt.1, lub
świadectwo ukończenia szkoły średniej),
- dokumenty potwierdzające staż pracy (kopia świadectwa lub zaświadczenie
o aktualnym zatrudnieniu w przypadku wykształcenia średniego),
- dokumenty potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
doświadczenie zawodowe, predyspozycje, itp.,
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej
kopercie w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie – Biuro Obsługi
Interesanta lub przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem :
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy : Podinspektor ds. gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska w wymiarze 1 etatu” w terminie do
23.03.2021r.
Dokumenty w wyżej wymienionym terminie mogą być przyjęte drogą
elektroniczną pod warunkiem, że będą opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie
będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Mykanów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
Urzędu Gminy w Mykanowie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i szczegółowe CV
powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1282 z późniejszymi zmianami )”.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy
w Mykanowie stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.
UWAGA :
Kandydaci, którzy spełnią niezbędne wymagania formalne przystąpią do
drugiego etapu naboru tj. testu kwalifikacyjnego z zakresu znajomości
ustaw :
1. o samorządzie gminnym
2. prawo ochrony środowiska
3. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko
- kodeks postępowania administracyjnego
a w przypadku pozytywnego wyniku tj. uzyskania co najmniej 50% sumy
punktów możliwych do uzyskania będą zaproszeni na rozmowę
kwalifikacyjną .

 Jedna odpowiedź do “Jest praca w Urzędzie Gminy Mykanów”

  1. Somsiad. pisze:

    Moze w końcu trafi się na stanowisko ktos, kogo w koncu zainteresuje trucie ludzi i palenie smieci w piecach. Pani Wioletta truje nas na osiedlu i smieje sie ze wszystkich nie rozumiejac ze sobie tez skraca zycie. Czysty rak z jej komina pieknie sie roznosi w dziem i nocy.Moze urzad gminy w koncu bedzie mial kogos kto sie zajmie trucicielami z Mykanowa i Radostkowa, bo tam tez ciagle czarno. Trzymam kciuki za kandydata.

    4
    3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *