zachmurzenie duże
13°
13°
czwartek
Reklama
Jest praca w Urzędzie Gminy Mykanów
18 stycznia 2023 r. | 10:00
0

Wójt Gminy Mykanów ogłosił nabór wolne stanowisko pracy - podinspektora ds. gospodarki komunalnej i inwestycji gminnych w Urzędzie Gminy Mykanów.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

1.Wymagania niezbędne :
− obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
− brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
− pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
− wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie : kierunek –
budownictwo,
− stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym
stanowisku.
2.Preferencje dodatkowe :
− obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego,
− prawo jazdy kategorii B,
− wykazane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządowych lub
innych publicznych.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
− udział w gospodarowaniu , remontach i bieżącym utrzymaniu
budynków, stanowiących mienie gminne,
− prowadzenie i aktualizacja książek obiektów budowlanych,
− sprawy związane z projektowaniem i budową urządzeń energetycznych,
sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i
telekomunikacyjnych,
− współpraca z wykonawcami i służbami nadzorującymi realizację
inwestycji gminnych,
− w zależności od potrzeb pełnienie nadzoru nad inwestycjami i
remontami obiektów gminnych,
− przygotowywanie dokumentów do przetargów (specyfikacje techniczne,
zakresy prac, kosztorysy); udział w komisjach przetargowych i realizacji
zamówień publicznych.
4.Warunki pracy na stanowisku :
− praca na pełny etat z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń
biurowych w budynku Urzędu Gminy w Mykanowie –
ul. Samorządowa 1, pokój na I piętrze (bez windy)
− praca w terenie – stosownie do potrzeb – dojazd własnym środkiem
transportu.
5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia wynosił 6%.
6. Wymagane dokumenty :
− życiorys CV,
− list motywacyjny,
− dokument potwierdzający wykształcenie (kopia dyplomu, ewentualnie
dyplomów ukończenia studiów, zgodnie z wymaganiami z pkt.1),
− dokumenty potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
uprawnienia, doświadczenie zawodowe, predyspozycje, itp.,
− oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
− oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej
kopercie w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie – Biuro Obsługi
Interesanta lub przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem :
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy : Inspektor ds. gospodarki
komunalnej i inwestycji gminnych w wymiarze 1 etatu” w terminie do
26.01.2023r.
Dokumenty w wyżej wymienionym terminie mogą być przyjęte drogą
elektroniczną pod warunkiem, że będą opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie
będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Mykanów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
Urzędu Gminy w MykanowieDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *