zachmurzenie małe
środa
Reklama
Jest praca w Urzędzie Gminy Mykanów
22 grudnia 2021 r. | 10:40
0

Jest praca w Urzędzie Gminy Mykanów. Tym razem poszukiwany jest Inspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji gminnych w wymiarze 1 etatu.

ogłoszenie:

1.Wymagania niezbędne :

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
  21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne, ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie : kierunek – budownictwo lub inny pokrewny kierunek techniczny i udowodniony co najmniej 3-letni staż pracy,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

 

2.Preferencje dodatkowe :

 • obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • wykazane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządowych lub innych publicznych,
 • uprawnienia w zakresie sprawowania funkcji nadzorczych w budownictwie.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 • udział w gospodarowaniu , remontach i bieżącym utrzymaniu budynków, stanowiących mienie gminne,
 • prowadzenie i aktualizacja książek obiektów budowlanych,
 • sprawy związane z projektowaniem i budową urządzeń energetycznych, sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych,
 • współpraca z wykonawcami i służbami nadzorującymi realizację inwestycji gminnych,
 • w zależności od potrzeb pełnienie nadzoru nad inwestycjami i remontami obiektów gminnych,
 • przygotowywanie dokumentów do przetargów (specyfikacje techniczne, zakresy prac, kosztorysy); udział w komisjach przetargowych i realizacji zamówień publicznych.

4.Warunki pracy na stanowisku :

 • praca na pełny etat z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Mykanowie – ul. Samorządowa 1, pokój na I piętrze (bez windy)
 • praca w terenie – stosownie do potrzeb – dojazd własnym środkiem transportu.

5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił 6%.

6. Wymagane dokumenty :

 • życiorys CV,
 • list motywacyjny,
 • dokument potwierdzający wykształcenie (kopia dyplomu, ewentualnie dyplomów ukończenia studiów, zgodnie z wymaganiami z pkt.1),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (kopia świadectwa lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu),
 • dokumenty potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, predyspozycje, itp.,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie – Biuro Obsługi Interesanta lub przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem :

Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy : Inspektor ds. gospodarki komunalnej i inwestycji gminnych w wymiarze 1 etatu” w terminie do 29.12.2021r.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *