zachmurzenie duże
-1°
-1°
piątek
Reklama
Gmina Mykanów naruszyła ordynację podatkową!
05 stycznia 2022 r. | 11:03
0

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, podczas kontroli w Urzędzie Gminy Mykanów, wykryła, że w latach 2018 - 2021 w kasie urzędu były realizowane płatności bezgotówkowe podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy, pomimo że Rada Gminy Mykanów nie podjęła uchwały w tej sprawie. Tym samym, gmina naruszyła m.in. ustawę o ordynacji podatkowej.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W latach 2018 - 2021 do 30 czerwca 2021 r. w kasie Urzędu Gminy w Mykanowie były realizowane płatności bezgotówkowe podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy, pomimo że Rada Gminy Mykanów nie podjęła uchwały w tej sprawie.

Powyższe naruszało art. 61a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy może, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu gminy, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Stosownie do art. 3 pkt 3 lit. c Ordynacji podatkowej, przez podatki rozumie się również opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe. Zgodnie z art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.,), do zadań wójta należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady gminy.

Podejmowanie inicjatyw w zakresie wydawania przepisów gminnych bądź innego uregulowania określonych spraw, należących do zakresu działania referatu, współdziałanie w opracowywaniu projektów uchwał rady, zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy Mykanów należało do zakresu zadań kierowników referatów, w przypadku gospodarki pieniężnej do zadań p. Ewy Machoń – byłego Skarbnika Gminy Mykanów (odwołanej ze stanowiska z dniem 31 lipca 2021 r.)

W trakcie kontroli w dniu 15 czerwca 2021 r. Rady Gminy Mykanów podjęła uchwałę Nr 240/XXX/2021 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Mykanów instrumentem płatniczym.

W zakresie księgowości i sprawozdawczości:
‒ W dniu 23 kwietnia 2021 r. dokonano przelewu w kwocie 833,22 zł na konto Szkoły Podstawowej w Radostkowie tytułem zwrotu VAT wynikającego z deklaracji cząstkowej jednostki budżetowej za marzec 2021 r. Powyższym naruszono zasadę budżetowania brutto działalności jednostki budżetowej wyrażoną w art. 11 ust. 1 i ust. 3 oraz 15 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Zgodnie z ww. przepisami, jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków. W związku z tym nie powstają żadne zobowiązania wobec tych jednostek. Jedynie samorządowy zakład budżetowy może otrzymać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że organ stanowiący określił zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy, zasady ustalania i przekazywania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.

Przyczyną powyższego było nieprawidłowe określenie zasad przepływu środków dotyczących rozliczeń VAT wprowadzonych na podstawie zarządzenia Nr 35/2020 Wójta Gminy Mykanów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mykanów. W ramach centralizacji VAT w Gminie Mykanów przyjęto zasadę, iż jednostkom budżetowym zwraca się kwoty wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług VAT, tj. nadwyżkę kwoty podatku naliczonego nad należnym. W okresie objętym kontrolą wystąpił jeden przypadek zwrotu VAT jednostce budżetowej. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym dla Urzędu Gminy w Mykanowie wprowadzonym zarządzeniem Nr 2/2016 Wójta Gminy Mykanów z dnia 5 stycznia 2016 r. do zakresu zadań kierowników należy w szczególności: podejmowanie inicjatyw w zakresie wydawania przepisów gminnych bądź innego uregulowania określonych spraw, należących do zakresu działania referatu, współdziałanie w opracowywaniu projektów uchwał rady, zarządzeń wójta, umów, porozumień i innych aktów prawnych.

Zadania dotyczące przygotowania procedur centralizacji VAT należały do p. Ewy Machoń – byłego Skarbnika Gminy Mykanów (odwołanej ze stanowiska z dniem 31 lipca 2021 r.).

Zadania w zakresie prowadzenia ewidencji księgowej rozliczeń wynikających z centralizowanego VAT należały do Inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym, nadzór w tym zakresie sprawowała p. Ewa Machoń – były Skarbnik Gminy Mykanów.

Wniosek nr 8
Zaprzestać dokonywania zwrotu podatku VAT jednostkom budżetowym oraz dostosować zasady rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług w Gminie Mykanów w tym zakresie, ustalone zarządzeniem Nr 35/2020 Wójta Gminy Mykanów z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mykanów, do wymogów art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *