umiarkowane opady deszczu
20°
20°
piątek
Reklama
Jest praca w Urzędzie Gminy Mykanów
14 lipca 2023 r. | 08:29
0

Urząd Gminy Mykanów poszukuje pracownika. Właśnie został ogłoszony nabór na podinspektora ds. gospodarki komunalnej i inwestycji.

Dokumenty należy przesłać do 26 lipca.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

ogłoszenie:

1.Wymagania niezbędne:
− obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
− pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
− brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
− wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie: kierunek –
budownictwo lub średnie z zakresu budownictwa i udowodniony co
najmniej 3-letni staż pracy,
− stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym
stanowisku pracy.

2.Preferencje dodatkowe:
− obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego,
− prawo jazdy kategorii B,
− doświadczenie w drogownictwie,
− odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Realizowanie zadań z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym.
2) Wykonywanie zadań dotyczących korzystania z dróg, ich budową i
remontami.
3) Prowadzenie ewidencji dróg publicznych i obiektów mostowych.
4) Prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu na drogach
gminnych i ich oznakowaniem.
5) Udział w zarządzaniu drogami, współdziałanie przy zimowym
utrzymaniu dróg i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych.
6) Współpraca z innymi zarządcami dróg.

4.Warunki pracy na stanowisku:
− praca na pełny etat z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń
biurowych w budynku Urzędu Gminy w Mykanowie –
ul. Samorządowa 1, pokój na I piętrze (bez windy)
− praca w terenie – stosownie do potrzeb – dojazd własnym środkiem transportu.

5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia wynosił 6%.

6. Wymagane dokumenty:
− życiorys CV,
− list motywacyjny,
− dokument potwierdzający wykształcenie (kopia dyplomu, ewentualnie
dyplomów ukończenia studiów, zgodnie z wymaganiami z pkt.1),
− dokumenty potwierdzające staż pracy (kopia świadectwa pracy lub
zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, w przypadku wykształcenia
średniego),
− dokumenty potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje, w tym
doświadczenie zawodowe w zakresie drogownictwa, predyspozycje, itp.,
− oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
− oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem
sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej
kopercie w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie – Biuro Obsługi
Interesanta lub przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem :
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy : Podinspektor ds. gospodarki
komunalnej i inwestycji w wymiarze 1 etatu” w terminie do 26.07.2023r.
Dokumenty w wyżej wymienionym terminie mogą być przyjęte drogą
elektroniczną pod warunkiem, że będą opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie
będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Mykanów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
Urzędu Gminy w Mykanowie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i szczegółowe CV
powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U. z 2022r. poz. 530 z późniejszymi zmianami )”.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy
w Mykanowie stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.

UWAGA:
Kandydaci, którzy spełnią niezbędne wymagania formalne przystąpią do
drugiego etapu naboru tj. testu kwalifikacyjnego z zakresu znajomości
ustaw:
1. o samorządzie gminnym
2. o drogach publicznych
3. o gospodarce komunalnej
a w przypadku pozytywnego wyniku tj. uzyskania co najmniej 50% sumy
punktów możliwych do uzyskania będą zaproszeni na rozmowę
kwalifikacyjnąDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *